Wat is een mentor?

Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Hij neemt waar nodig beslissingen over de zorg. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk rekening met wat de cliënt zelf wil en kan. De mentor behartigt niet de belangen op financieel gebied, dat is aan de bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger van de cliënt. De mentor (en ook de bewindvoerder) wordt benoemd door de kantonrechter.

Wat doet een mentor?

De mentor heeft regelmatig contact met zijn cliënt en met zorg- en hulpverleners. Hij overlegt met hen over het zorgplan en maakt namens zijn cliënt afspraken. Hij ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven overeenkomstig de gemaakte afspraken en regelt indien nodig andere zorg.

Afhankelijk van de wensen van zijn cliënt kan er ook over andere onderwerpen contact plaatsvinden tussen de mentor en zijn cliënt. Zij kunnen bijvoorbeeld samen inkopen doen of praten over onderwerpen die beiden bezighouden. Het waken over de persoonlijke belangen van de cliënt staat voorop. De verdere invulling van het mentorschap kan van persoon tot persoon verschillen. Een mentor besteedt gemiddeld 6 tot 12 uur per maand aan de invulling van het mentoraat. 

Na de aanmelding

In het kennismakingsgesprek tussen u en de coördinator van Mentorschap Haag en Rijn wordt besloten of u beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om een goed mentor te kunnen worden. Hierbij gaat het vooral om goed kunnen communiceren, samenwerken en initiatieven nemen. Daarnaast spelen o.a. besluitvaardigheid, integriteit en onafhankelijkheid een rol.

Onderdeel van het vervolg zal zijn dat u deelneemt aan de cursus mentorschap. Ook maakt u met de coördinator afspraken over de wijze waarop u het mentorschap wilt invullen.

U geeft de achtergrond aan van de persoon waarvoor u mentor gaat worden. De coördinator probeert dan een goede match te maken en u wordt met de cliënt in contact gebracht.

In de kennismakingsperiode (ongeveer 6 weken) kunt u de cliënt beter leren kennen. Als er een “klik” is tussen u beiden, zal de coördinator een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter indienen. Met de uitspraak van de kantonrechter komt het mentorschap officieel tot stand. De stichting wordt benoemd, vervolgens wordt het mandaat aan de kandidaat-mentor gegeven om namens de stichting volledig uitvoering te geven aan het mentorschap.

Opleiding en begeleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, deze cursus is gratis voor hen die zich als mentor verbinden aan onze stichting. De cursus bestaat uit:

  • Systeem van de gezondheidszorg, ervaringen van een mentor,
  • Wet- en regelgeving,
  • Ethische vraagstukken,
  • Werkwijze Mentorschap Haag en Rijn

De cursus staat open voor externen die zich niet verbinden als mentor aan onze stichting. Kosten voor hen bedragen 450 Euro inclusief cursusmap.

De coördinator houdt contact met de mentoren en evalueert jaarlijks met hen. Mentoren kunnen een beroep doen op de coördinator bij vragen, voor overleg en als klankbord bij alles wat zij in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen. Verder organiseren wij bijeenkomsten voor alle mentoren waarin onderwerpen aan bod komen die voor een mentor van belang kunnen zijn.